logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Aktualności

18.09.2012r.

Opłata śmieciowa - ankieta dla mieszkańców Gminy Tworóg

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona radykalnie dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, nakładając na gminy obowiązek zorganizowania do 1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnego z zapisami znowelizowanej ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi.


Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, odpady powstające w nieruchomościach będą odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu ogłaszanego przez gminę, na której spoczywać będzie obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

Oznacza to, że od 1 lipca 2013 roku właściciele i zarządcy nieruchomości nie będą już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów, będą natomiast wpłacać do kasy miasta tzw. opłatę śmieciową, której wysokość i sposób naliczania określi Rada Gminy Tworóg.
Zgodnie z wolą ustawodawcy, pieniądze pochodzące z opłat gmina będzie mogła przeznaczyć jedynie na pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, a jej wysokość ustawodawca nakazuje wyliczać w oparciu o (do wyboru):

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
  • ilość wody zużywanej przez daną nieruchomość
  • powierzchnię lokalu mieszkalnego

Czwarty wariant w ustawowym katalogu metod to jednolita stawka opłaty dla wszystkich gospodarstw domowych w Gminie Tworóg.

Spośród metod wskazanych powyżej gmina musi wybrać jedną. Ponieważ jednak zmiany dotyczą bez wyjątku wszystkich mieszkańców, dlatego chcielibyśmy dać Państwu możliwość wypowiedzenia się, którą z propozycji ustawodawcy uważacie za najsprawiedliwszą. Pomoże w tym ankieta.

Wypełniając ją i dostarczając do Urzędu w terminie do 31.10.2012r, pomożecie nam Państwo opracować jak najlepsze rozwiązania nowego systemu.

Ankietę znajdziecie Państwo w następujących punktach:

1. Urząd Gminy w Tworogu ul. Zamkowa 16;

2. Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. ul. Zamkowa 16

3. Sołtysi poszczególnych sołectw Gminy Tworóg.

Urząd Gminy Tworóg prezentuje swoim mieszkańcom ankietę, na podstawie, której opracowane zostaną nowe zasady i regulaminy gospodarki odpadami.
Ankietę dostarczyć należy do 31.10.2012r. drogą elektroniczną na adres gospodarka@ug.tworog.pl ,bądź osobiście do sołtysów poszczególnych sołectw.

WAŻNE !!!

Dane wypełnienie przez Państwa w powyższej ankiecie będą przydatne do przygotowania przez Urząd Gminy Tworóg przetargu na wywóz odpadów komunalnych, jak również ustalenie stawki opłaty śmieciowej.

Brak wypełnionej ankiety będzie sugerować, że zgadzają się państwo na PONOSZENIE WYŻSZEJ OPŁATY za wywóz odpadów komunalnych.

Wypełnioną ankietę proszę zwrócić do Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16, I piętro, pokój nr 111 bądź pocztą, e-mailem na adres gospodarka@ug.tworog.pl lub sołtysom poszczególnych sołectw (formularz dostępny na stronie www.tworog.pl) w terminie do 31.10.2012r.

----------------------------------------------------------------
ANKIETA
----------------------------------------------------------------