logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Aktualności

17.03.2017r.

XXVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 27 marca 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 28 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 26 i 27-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tworóg.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Tworóg środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2016 oraz planu pracy GOPS na rok 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2024.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/81/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2017 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obiektu sportowego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tworóg na lata 2017-2010.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Brynku nazwy „Iglasta”.

20. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu

21. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

22. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

23. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 28 sesji Rady Gminy Tworóg.