logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

06.12.2011r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Sołectwo Świniowice: wioska prawdziwego chleba. Modernizacja pieca chlebowego oraz integracja mieszkańców przy pieczeniu chleba.
W okresie od 05.12.2011 do 31.12.2011.

Archiwalny
23.09.2011r.

Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego

Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST

Powiatu Tarnogórskiego

 Gmina Tworóg przystąpiła do projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). W projekcie uczestniczą również Powiat Tarnogórski, jako Beneficjent projektu oraz Partnerzy: Gmina Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Tworóg. Wartość projektu to kwota 1 477 874,80 zł, z czego 1 323 606,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 154 268,80 zł to wkład własny Powiatu Tarnogórskiego. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 162 pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz 90 pracowników 5 urzędów gmin. Projekt przewiduje szereg szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prowadzenia negocjacji i asertywności, ochrony danych osobowych, prawidłowej obsługi klienta, zarządzania informacją i zasobami ludzkimi, z zakresu finansów publicznych oraz budżetu zadaniowego. Zakłada również wdrożenie wielu procedur, systemów i platform na rzecz poprawy zdolności zarządczych, profesjonalizacji oraz przejrzystości urzędów. Celem projektu jest usprawnienie wykonywania obowiązków służbowych przez urzędników, wzrost samooceny i satysfakcji z wykonywanej pracy, wzrost umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych ułatwiających kontakty z klientami i współpracownikami.

W ramach projektu prowadzone jest cykliczne badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Tworóg. Pierwsze odbyło się od 1 października do 30 listopada 2011 roku, kolejne natomiast od 2 kwietnia do 31 maja 2012 roku, następne odbędzie się od 1 października do 30 listopada 2012 roku.


19.09.2011r.

Formularz zgłoszenia opinii

Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Aktualny
29.07.2011r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg.

Aktualny
29.07.2011r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg.

Aktualny
20.06.2011r.

Konsultacje operatorskie

p.n. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”

Zgodnie z art. 3, ust. 61 i 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wójt Gminy Tworóg informuje, iż Urząd Gminy w Tworogu przystępuje do opracowania dokumentacji dla projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”

Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tworóg. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyśpieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców.

Projekt ubiegał się będzie o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W projekcie, jako Partnerzy biorą udział następujące samorządy: Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Pilchowice, Pyskowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na konsultacje operatorskie, które odbędą się w dniu 08.07 2011 r. w siedzibie Lidera Projektu tj. Urząd Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 o godz. 14: 00, sala nr 146. Celem konsultacji jest przedstawienie przebiegu projektowanej sieci, zebranie opinii, a także sprawdzenie czy na terenie naszej gminy są tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym spowodowane brakiem dostępu do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17