logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

20.06.2011r.

Konsultacje społeczne

p.n. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”
Zgodnie z art. 3, ust. 61 i 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wójt Gminy Tworóg informuje, iż Urząd Gminy w Tworogu przystępuje do opracowania dokumentacji dla projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tworóg. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyśpieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Projekt ubiegał się będzie o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W projekcie, jako Partnerzy biorą udział następujące samorządy: Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Pilchowice, Pyskowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś. W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 08.07 2011 r. w siedzibie Lidera Projektu tj. Urząd Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 o godz. 12:00, sala nr 146. Celem konsultacji jest przedstawienie przebiegu projektowanej sieci, zebranie opinii, a także sprawdzenie czy na terenie naszej gminy są tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym spowodowane brakiem dostępu do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji.

Archiwalny
12.05.2011r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót geodezyjnych w 2011 roku.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Archiwalny
10.01.2011r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2011. 

 

Archiwalny
03.01.2011r.

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do składania ofert na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Tworóg oraz zapewnienie im opieki w schronisku. Oferty na wykonanie usługi należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem : "Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Tworóg oraz zapewnienie im opieki w schronisku" w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg do dnia 21.01.2011 r. do godz. 12.00. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1.

Archiwalny
23.12.2010r.

IV SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 30 grudnia  2010 roku na godzinę 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy IV sesję Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji z 13 grudnia 2010r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Tworóg na rok 2011.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy Komisji na rok 2011.
11. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.
12. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
14. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Tworóg.


Archiwalny
16.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2010 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Komunalnej, Komisji Rozwoju Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

I . Część:

  1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
  2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

II. Część – dla członków Komisji Budżetowej:

  1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17