logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

06.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w pok. nr 104 Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr LVIII/580/2010 z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/349/2005 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
 6. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.
 7. Zapoznanie się z wnioskiem ZUK Sp. z o.o. w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 8. Sprawy bieżące.

Archiwalny
06.12.2010r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 13 grudnia 2010 roku na godzinę 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg III sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: - I sesji Rady Gminy z 30 listopada 2010r. - II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 6 grudnia 2010r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2011 w Gminie Tworóg.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr LVIII/580/2010 z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/349/2005 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 10. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
 11. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Informacja z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.
 13. Interpelacje i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
06.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2010 roku o godz. 14.30 w pokoju nr 104 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2011r.
 3. Sprawy bieżące.

Archiwalny
02.12.2010r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 6 grudnia 2010 roku na godzinę 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.
 5. Zamknięcie II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
02.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w pokoju nr 104 Urzędu Gminy Tworóg, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.
 3. Sprawy bieżące.

Archiwalny
26.11.2010r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 30 listopada 2010 roku na godzinę 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy I sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Gminy Tworóg.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg:
  a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
  c) przyjęcie regulaminu głosowania
  d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
  e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
  a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
  c) przyjęcie regulaminu głosowania
  d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
  e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Zakończenie I sesji Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17