logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

16.11.2010r.

Ogłoszenie

Zadanie do realizacji w drodze bez konkursowej związane z ekologią, zlecone przez Gminę Tworóg.

03.11.2010r.

Zawiadomienie

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zawiadomienie Wójta Gminy Tworóg o prowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu – nr drogi 3209 S. Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)

zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na przebudowę ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu – nr drogi 3209 S.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54. Dokumentacja związana z planowanym przedsięwzięciem znajduję się w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, pok. Nr 111. Niniejsza dokumentacja została wysłana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w celu uzyskania opinii środowiskowych dla w/w przedsięwzięcia. Z uwagi jednak na przysługujące stronom, na mocy powołanego na wstępie art. 10 § Kodeksu postępowania administracyjnego, prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań- ustalam termin 14 dni licząc od dnia dostarczenia niniejszego pisma do publicznej wiadomości. Wszelkie informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 111 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub pod nr tel. 32/285-74-93 wew. 54


07.07.2010r.

Ogłoszenie

Zadanie do realizacji w drodze bezkonkursowej związanej z ochroną gatunków zwierząt w rzekach i zbiornikach wodnych - zlecone przez Urząd Gminy w Tworogu.

06.01.2010r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2010

10.11.2009r.

Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Brynek i Tworóg.

08.07.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynków zlokalizowanych na terenie byłej wytwórni pasz przy ul. Młyńskiej 1 w Tworogu na działkach o nr ewidencyjnym 690/87, 692/87, 685/85, 686/85, 68786, 688/86.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17