logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

28.05.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tworóg.

28.05.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek.

28.05.2009r.

Postanowienie

w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zamianie sposobu użytkowania budynków na terenie byłej wytwórni pasz przy ul. Młyńskiej1 w Tworogu na działkach o nr 690/87, 692/87, 685/85, 686/85, 687/86, 688/86 na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjno- usługowo- handlowego P.P,H.U. „METANA” S.C.

06.05.2009r.

Decyzja Nr 162/09

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej w rejonie ul. Polnej w Tworogu nr działki 844/109.

20.04.2009r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) - zwołuję na dzień 28 kwietnia 2009 roku na godzinę 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg XXV sesję Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
10.04.2009r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie: analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tworóg, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych , wskazania możliwości i zasadności sporządzenia miejscowych planów zagospodarownia przestrzennego lub zmian obowiązujących planów w nawiązaniu do ustaleń studium , z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach , o których mowa w art. 57 Ust.1-3 I art.67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17