logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

06.05.2009r.

Decyzja Nr 162/09

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej w rejonie ul. Polnej w Tworogu nr działki 844/109.

20.04.2009r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) - zwołuję na dzień 28 kwietnia 2009 roku na godzinę 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg XXV sesję Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
10.04.2009r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie: analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tworóg, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych , wskazania możliwości i zasadności sporządzenia miejscowych planów zagospodarownia przestrzennego lub zmian obowiązujących planów w nawiązaniu do ustaleń studium , z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach , o których mowa w art. 57 Ust.1-3 I art.67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

13.03.2009r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Tworóg o zmianie uchwały Nr VI/61/2003 Rady Gminy Tworóg z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Brynek i Tworóg w zakresie granic obszaru objętego planem oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg (plan B) w zmienionych granicach.

13.02.2009r.

Ogłoszenie

Likwidator Związku Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku. Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec w ciągu miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zrzeszonych w Związku gmin:

 • Boronów
 • Ciasna
 • Dobrodzień
 • Herby
 • Kalety
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Koszęcin
 • Krupski Młyn
 • Lubliniec
 • Miasteczko Śląskie
 • Pawonków
 • Tworóg
 • Woźniki
 • Zębowice

Likwidator Związku
mgr inż. Ireneusz Czech


09.01.2009r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2009.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17