logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

27.10.2008r.

Ogłoszenie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO na podstawie art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

18.04.2008r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

szczegóły w załączniku

04.01.2008r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust 2 art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2008 r.

26.11.2007r.

Ogłoszenie / obwieszczenie

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr VI/61/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg (plan B)

Dodatkowe pliki do pobrania:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17