logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

17.07.2018r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn.”Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018” o wartości 64.517,00 zł została zrealizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 9.890,00zł

Aktualny

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach

Zarządzenie Nr 1829/155/2018 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach ul. Szkolna 2, 42-690 Boruszowice.

Zobacz pełną treść zarządzenia pod adresem: http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=6997&ident=25323


Aktualny
15.05.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.

W związku z prowadzonym postępowaniem o  udzielenia  zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: „Projekt budowlany branży drogowej na przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Koty”.


Aktualny
30.03.2018r.

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 .

Archiwalny
28.03.2018r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - Uzupełniające zarybienie zbiornika nr 815 Brzeźnica w celu popularyzacji wędkarstwa - w okresie od 09.04.2018 do 25.06.2018.

Archiwalny
06.11.2017r.

Program "Maluch+" 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.
O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów.
Termin składania ofert:
dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.
Szczegółowe informacje tutaj

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17