logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

08.02.2013r.

Informacja o podziale nieruchomości

Wójt Gminy Tworóg

 

Działając na podstawie art.. 104 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości(tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami)

 

Informuje

 

 

Dnia 28 stycznia 2013r oku Rada Gminy Tworóg podjęła Uchwałę Nr XXVII/249/2013 o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności.

Załączniki do niniejszej uchwały, ze względu na specyfikę opracowanej dokumentacji geodezyjno - prawnej, są dostępne do wglądu w Biurze Rady Gminy Tworóg,

Ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 32285 74 93 wew. 42

Treść uchwały: BIP>UCHWAŁY

Aktualny
15.01.2013r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY TWORÓG
informuje: 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

· w terminie od 1lutego 2013 r. do28lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.09. 2012 r. do31.01.2013r.

· w terminie od 1sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1.02.2013 r. do 31.07.2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Aktualny
11.01.2013r.

Dopłaty do siewu

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.


Aktualny
31.12.2012r.

Ostrzeżenie - zatrucie metanolem

W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie
w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol
w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby
o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania „Deklaracji pochodzenia”.

/więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl , oraz www.wsse.katowice.pl


Aktualny
13.12.2012r.

Wyłożenie projektu uchwały o scaleniu i podziale

Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami), informuje, że w okresie od 14.12.2012r. na okres 21 dni w budynku Urzędu Gminy w Tworogu ul. Zamkowa 16, w pokoju 102, w godzinach pracy urzędu, będzie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania, projekt uchwały Rady Gminy Tworóg o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności. 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 32 285 74 93 wew. 42.

Aktualny
26.10.2012r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Wójt Gminy Tworóg informuje, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5.11.2012 r. do 4.12.2012 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (I piętro, pokój nr 102) ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg.
O terminie dyskusji publicznej oraz innych dodatkowych spotkaniach czytaj w pełnym ogłoszeniu do pobrania tutaj. 
Informacje w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg do pobrania tutaj.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17