logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

11.01.2013r.

Dopłaty do siewu

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.


Aktualny
31.12.2012r.

Ostrzeżenie - zatrucie metanolem

W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie
w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol
w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby
o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania „Deklaracji pochodzenia”.

/więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl , oraz www.wsse.katowice.pl


Aktualny
13.12.2012r.

Wyłożenie projektu uchwały o scaleniu i podziale

Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami), informuje, że w okresie od 14.12.2012r. na okres 21 dni w budynku Urzędu Gminy w Tworogu ul. Zamkowa 16, w pokoju 102, w godzinach pracy urzędu, będzie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania, projekt uchwały Rady Gminy Tworóg o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności. 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 32 285 74 93 wew. 42.

Aktualny
26.10.2012r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Wójt Gminy Tworóg informuje, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5.11.2012 r. do 4.12.2012 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (I piętro, pokój nr 102) ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg.
O terminie dyskusji publicznej oraz innych dodatkowych spotkaniach czytaj w pełnym ogłoszeniu do pobrania tutaj. 
Informacje w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg do pobrania tutaj.

Archiwalny
27.09.2012r.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W związku z wejściem wżycie od dnia 01 września 2012 r. przepisów mówiących o tym, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis minimis prosimy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie tych kosztów zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej o następujące dokumenty:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3. do części B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis należy złożyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, jeśli przedsiębiorca nie prowadzi sprawozdawczości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości należy złożyć oświadczenie stwierdzające ten fakt.


Aktualny
31.05.2012r.

Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi
www.raksutka.org
biurowok-p@io.gliwice.pl
tel. 32 2789673
Populacyjny program  profilaktyk
 i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
www.rakszyjki.org
biurowok-sm@io.gliwice.pl
tel. 32 2789758

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17