logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

26.10.2012r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Wójt Gminy Tworóg informuje, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5.11.2012 r. do 4.12.2012 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (I piętro, pokój nr 102) ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg.
O terminie dyskusji publicznej oraz innych dodatkowych spotkaniach czytaj w pełnym ogłoszeniu do pobrania tutaj. 
Informacje w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg do pobrania tutaj.

Archiwalny
27.09.2012r.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W związku z wejściem wżycie od dnia 01 września 2012 r. przepisów mówiących o tym, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis minimis prosimy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie tych kosztów zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej o następujące dokumenty:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3. do części B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis należy złożyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, jeśli przedsiębiorca nie prowadzi sprawozdawczości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości należy złożyć oświadczenie stwierdzające ten fakt.


Aktualny
31.05.2012r.

Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi
www.raksutka.org
biurowok-p@io.gliwice.pl
tel. 32 2789673
Populacyjny program  profilaktyk
 i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
www.rakszyjki.org
biurowok-sm@io.gliwice.pl
tel. 32 2789758

Aktualny
31.05.2012r.

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:
- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,
- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza
- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego
- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnegoi strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

Aktualny
14.05.2012r.

Informacja o zbędnym środku trwałym

Wójt Gminy Tworóg informuje o zbędnym i zużytym środku trwałym przeznaczonym do likwidacji (krzesło obrotowe).

Archiwalny
07.05.2012r.

Oferta realizacji zadania publicznego - V dni Tworoga

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Małe projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: "Organizacja imprezy kulturalnej V dni Tworoga pod hasłem Nasza Kultura, Nasze Dziedzictwo, Nasze Tradycje." w okresie od 1.06.2012 do 30.06.2012.".

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17