logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

15.12.2011r.

Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina o zasadach przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.


Producenci ziemniaków, podmioty zajmujące się obrotem (tj. dystrybutorzy ziemniaków, magazyny zbiorcze i dystrybucyjne, centra pakujące, sortujące ziemniaki) oraz importerzy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin Nasiennictwa mogą wprowadzać lub przemieszczać ziemniaki na terytorium Wspólnoty pod warunkiem, że:

 1. Przesyłki ziemniaków zaopatrzone są w :

- paszport roślin odpowiedni dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji sadzeniaka ziemniaka, który musi być dołączony do każdego opakowania jednostkowego lub

- oznakowanie w przypadku ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych zawierające:

- numer producenta ziemniaków oraz numery kolejnych dystrybutorów

- numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane.

Oznakowania w formie etykiety lub naklejki umieszcza się na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa). Natomiast dla bulw wprowadzanych lub przemieszczanych luzem oznakowanie powinno znajdować się na przewożących je środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym.

- zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus. Zaświadczenie wydaje Wojewódzki Inspektor na wniosek podmiotu nie wcześniej niż 14 dni przed dniem wyprowadzenia ziemniaków z terytorium Polski. Złożony wniosek i zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.

 1. Wysyłane ziemniaki spełniają dodatkowe wymagania fitosanitarne:

- pochodzą z gospodarstw, w których nie obowiązuje kwarantanna w związku wykryciem organizmów kwarantannowych lub pochodzą z gospodarstw, w których przestrzegane
są wszystkie wymogi kwarantannowe wskazane w decyzjach Wojewódzkiego Inspektora,

- bulwy ziemniaków są wolne od organizmów kwarantannowych i spełniają wymagania specjalne określone w rozporządzeniu w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych,

Ø przedmiotem wysyłki może być tylko jednolita partia. Każda partia zgłoszona do wysyłki musi być złożona wpomieszczeniach, które można zaplombować, a poszczególne partie muszą być od siebie odseparowane. Pomieszczenia po pobraniu próbek do badań laboratoryjnych
są plombowane przez inspektorów PIORiN, którzy będą obecni w trakcie załadunku.

 1. Opłaty za ocenę organoleptyczną, pobranie prób i badanie laboratoryjne będą pobierane zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz
  za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych (Dz. U. Nr 122 poz. 789).
 2. Zakazem wwozu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej objęte są ziemniaki wyprodukowane w powiatach, w których występują patotypy grzyba Synchytrium endobioticum
  inne niż 1(D1). Dotyczy to powiatów: wałbrzyskiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego
  i żywieckiego.

W przypadku stwierdzenia przez inne kraje członkowskie nieprawidłowości w przemieszczaniu ziemniaków Wojewódzki Inspektor stosuje sankcje karne w postaci mandatu lub opłaty sankcyjnej.

Podmioty planujące przemieszczanie ziemniaków do innych państw członkowskich UE powinny skontaktować się z właściwymi terenowo Oddziałami WIORiN, w których można uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie oraz na stronie internetowej www.piorin.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Katowicach