logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.12.2011r.

XVI Sesja Rady Gminy

W dniu 28 grudnia 2011 roku o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy, odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji z 5 grudnia 2011r.

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Tworóg.

5. Złożenie ślubowania przez radnego.

6. Dokonanie wpisów do Gminnej Księgi Zasług.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Mikołesce.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Połomii.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012r.

16. Przedstawienie planów pracy komisji na rok 2012.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012.

18. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

19. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

20. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

21. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

22. Wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie XVI sesji Rady Gminy Tworóg.