logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

19.01.2012r.

Rekrutacja na wolne stanowisko

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TWOROGU
Termin składania dokumentów: do 03.02.2012 r.


Wymagania niezbędne:

· Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, administracyjne lub zarządzanie oświatą,

· Minimum 5-letni staż pracy,

· Dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

Wymagania dodatkowe:

· Umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

· Dobra organizacja pracy, kreatywność,

· Znajomość przepisów dotyczących samorządu gminnego i oświaty,

· Dyspozycyjność, komunikatywność.

Zakres zadań:

· Obsługa jednostek oświatowych w zakresie finansowo-księgowym i administracyjnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· list motywacyjny,

· CV (życiorys),

· kserokopie świadectw pracy,

· kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i ewentualne dodatkowe kwalifikacje zawodowe,

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)

· oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania poniżej)

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (do pobrania poniżej)

Kryteria stosowane do wyłonienia kandydatów:

· test kwalifikacyjny,

· rozmowa kwalifikacyjna

Przewiduje się następujące po sobie kolejno formy zawarcia umowy o pracę:

· czas określony,

· czas nieokreślony

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 3 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg ul. Zamkowa 16 pokój nr 106 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych” lub wysłać pocztą.

 

- Oświadczenia kandydatów powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy ul. Zamkowa 16 na parterze wraz z wykazem ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie nie przekracza 6%.

- Warunkiem zatrudnienia kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego dopuszczającego do pracy na stanowisku kierowniczym.

- Dla osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, po raz pierwszy w Urzędzie w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, która trwa do 3 miesięcy. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.


Wójt Gminy

(-) Eugeniusz Gwóźdź
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty do pobrania: BIP>Rekrutacja
------------------------------------------------------------------------------------------------