logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.02.2012r.

XVII Sesja Rady Gminy

W dniu  27 lutego  2012 roku o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji z 28 grudnia 2011r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2011 oraz planu pracy GOPS na rok 2012.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Tworogu.

8. Sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ z działalności SP ZOZ w Tworogu za rok 2011.

9. Sprawozdanie z działalności GOK za rok 2011 i przedstawienie planu pracy na rok 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XX/239/2004 Rady Gminy Tworóg z dnia 14 października 2004r. dotycząca określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Tworóg.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2012 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości tj. działek stanowiących własność Gminy Tworóg położonych w Tworogu na działkę położoną Boruszowicach.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składach komisji Rady Gminy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Tworóg.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska radnych Rady Gminy Tworóg w związku z wystąpieniem Pana Józefa Foxa na sesji w dniu 28.12.2011r.

20. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2011r.

21. Informacja radnych powiatowych z działalności w Radzie Powiatu.

22. Sprawozdania z pracy komisji w roku 2011 (materiał do wglądu w Biurze Rady).

23. Informacje Komisji z działalności międzysesyjnej.

24. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

25. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

26. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

27. Wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Tworóg.