logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.04.2012r.

XIX sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu  7 maja  2012 roku o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się  XIX sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z 26 marca 2012r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków poniesionych zaświadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formir usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.

5. Przyjęcie sprawozdania Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z działalności spółki w 2011 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tworogu za rok 2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok GOK Tworóg.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Tworóg.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej zabudowanej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 1137/175 k.m.7 położonej w Tworogu w rejonie ul. Renarda na okres 10 lat.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2012 roku, przyjętego uchwałą Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 lutego 2012r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

16. Informacje z działalności międzysesyjnej komisji.

17. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

19. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

20. Wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

21. Zamknięcie XIX sesji Rady Gminy Tworóg.