logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

01.06.2012r.

XX sesja Rady Gminy

W dniu 11 czerwca 2012 roku o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się  XX sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIX sesji z 7 maja 2012r.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Tworóg.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tworogu przy    ul. Świniowickiej.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży położonej w Brynku przy       ul. Kolejowej.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Nowej Wsi Tworoskiej.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

12.     Zapoznanie się ze:

a)       sprawozdaniem z wykonania budżetu,

b)       sprawozdaniem finansowym,

c)       opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)       informacją o stanie mienia komunalnego.

13.     Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011r.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej likwidacji posterunków Policji w Miasteczku Śląskim i Świerklańcu.

18.     Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

19.     Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

20.     Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

21.     Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

22.     Wnioski i zapytania.

23.     Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Tworóg.