logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

06.06.2012r.

Rekrutacja na wolne stanowisko

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór na urzędnicze  stanowisko: referent do  spraw  komunalnych w  referacie gospodarki, rolnictwa  i  spraw  komunalnych.
Termin składania ofert: do 22.06.2012 r.


Wymagania niezbędne:

· wykształcenie wyższe techniczne o dowolnym kierunku zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera,

· obywatelstwo polskie,

· minimum 2-letni staż pracy w administracji państwowej lub samorządowej,

· dobra znajomość obsługi komputera (Word, pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

· umiejętność pracy w zespole,

· dobra organizacja pracy, decyzyjność, dyspozycyjność, kreatywność,

· znajomość przepisów dotyczących samorządu gminnego, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego.

Zakres zadań:

· nadzór nad sprawami związanymi z oświetleniem ulic, energetyką,

· czynności związane z: drogownictwem, kulturą fizyczną, sportem, transportem lokalnym, podziałami nieruchomości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· list motywacyjny,

· CV (życiorys),

· kserokopie świadectw pracy,

· kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i ewentualne dodatkowe kwalifikacje zawodowe,

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)

· oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania poniżej)

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (do pobrania poniżej)

Kryteria stosowane do wyłonienia kandydatów:

· test kwalifikacyjny,

· rozmowa kwalifikacyjna

Przewiduje się następujące po sobie kolejno formy zawarcia umowy o pracę:

· czas określony,

· czas nieokreślony

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg ul. Zamkowa 16 pokój nr 106 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta do spraw komunalnych” lub wysłać pocztą.

 

Oświadczenia kandydatów powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy ul. Zamkowa 16 na parterze wraz z wykazem ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie nie przekracza 6%.

-Warunkiem zatrudnienia kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego dopuszczającego do pracy na stanowisku urzędniczym.

Dla osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, po raz pierwszy w Urzędzie w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, która trwa do 3 miesięcy. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

----------------------------------------------------------------------------
Dokumenty do pobrania i dalsze informacje:
BIP>rekrutacja
----------------------------------------------------------------------------