logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

30.10.2012r.

Wyłożenie projektu studium

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 listopada do 4 grudnia br. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg przy ul.Zamkowej 16 w Tworogu (I piętro, pokój nr 102) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg, opracowany na podstawie uchwały nr IX/39/11 Rady Gminy w Tworogu z dnia 28.03.2011 roku.

W tym samym czasie będzie można zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektowanego studium.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala posiedzeń, parter) od 16.30, obejmować będzie w szczególności miejscowość Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska ,Koty. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe spotkania informacyjne odbędą się: 
- w dniu 13.11.2012r. w siedzibie OSP Wojska (Kol. Ameryka 5) od 16.30 - obejmować będzie ono w szczególności sołectwa : Połomia, Wojska, Świniowice, przysiółek Pusta Kuźnica 
- w dniu 14.11.2012r. w świetlicy OSP Boruszowice-Hanusek (I piętro budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach, przy ul. Traugutta 1)  - od 16.30 obejmować będzie ono w szczególności sołectwa Mikołeska, Hanusek, Boruszowice.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tworóg na adres Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg lub ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@tworog.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2012 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.