logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

02.11.2012r.

XXIV Sesja Rady Gminy

W dniu 05 listopada 2012 roku o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się  XXIV sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 23 sesji z 2.10.2012r.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w I półroczu 2012r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg na lata 2012-2017”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok..

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

15. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

16. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

17. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

18. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

19. Wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie 24 sesji Rady Gminy Tworóg.