logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

30.11.2012r.

Komunikat do właścicieli i zarządców

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypomina się  właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego o obowiązkach ich należytego utrzymania.


W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Mając powyższe na uwadze apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia w/w czynników oddziałujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.

Przypominam również o obowiązku przeprowadzania kontroli okresowej przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co pozwoli zapobiegać niewłaściwemu użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych, które może doprowadzić do wypadków zatrucia tlenkiem węgla.

Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.


Informuję również, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Tarnowskich Górach

Irena Hrynkiewicz