logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.12.2012r.

XXVI Sesja Rady Gminy

W dniu  28 grudnia  2012 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 26 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

I część:

- Uroczyste dokonanie wpisów do Gminnej Księgi Zasług.

II część:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 25 sesji z 3.12.2012r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata dalsze.

9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Świniowicach – Wykierz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Połomii.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego sposobu regulowania opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w przetargu pn.:”Rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt-wiele punktów”.

18. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kalety dotyczącego wspólnej realizacji projektu polegającego na produkcji filmu przyrodniczego o tematyce ekologicznej gmin wchodzących w skład grupy Inicjatywnej „Leśno Rajza”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013r.

21. Przedstawienie planów pracy komisji na rok 2013.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2013.

23. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

24. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

25. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

26. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

27. Wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie 26 sesji Rady Gminy Tworóg.