logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

29.01.2013r.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Od 1 do 28 lutego 2013 r. do Urzędu Gminy w Tworogu można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Kwota zwrotu podatku zależy od:

1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie zgromadzonych faktur VAT) - 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

2. Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego (w roku 2013 stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 złna 1 litr oleju- Rozporządzenie RadyMinistrów z dnia 29 listopada 2012r.) .

3. Wysokości rocznego limitu (81,70 zł za1 hektar) ustalonego dla rolnika w zależności od:

  • ilości posiadanych użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  • stawki zwrotu podatku akcyzowego.

Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę:

1. Gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (tj. zaprzestanie nastąpiło na podstawie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).

2. Gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (tj. innej niż produkcja roślinna i zwierzęca).

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 1 LUTEGO 2013 do 28 LUTEGO 2013r. do Urzędu Gminy w Tworogu wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r.).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VATza zakupiony olej napędowy (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w m-cu kwietniu 2013r. gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy .

Wójt Gminy wyda decyzję, w której określi roczny limit zwrotu podatku akcyzowego i kwotę jego zwrotu.

Opłata skarbowa

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z załącznikiem do powołanej powyżej ustawy, jako zaświadczenie traktuje się m. in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej - 5 zł od każdej rozpoczętej strony.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 października 2011 r. znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego, dokonywane jest na wniosek producenta rolnego. Wnioskodawca, mając bowiem prawo wyboru, decyduje, że do przedmiotowego wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Odnosząc się do sytuacji, kiedy producent rolny załączy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego oryginały faktur VAT, a następnie wystąpi o ich zwrot, należy odróżnić dwie sytuacje:

1) wniosek o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

2) wniosek o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. W pierwszym przypadku, potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje na wniosek, a zatem implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W przypadku, gdy wnioskodawca już po zakończonym postępowaniu, zwraca się o zwrot wcześniej dołączonych do wniosku oryginałów faktur VAT, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej. Należy zauważyć, że do celów dowodowych należałoby pozostawić w aktach poświadczone kopie wydanych oryginałów faktur VAT. W tym przypadku organ administracji publicznej poświadcza jednak kopie dokumentów za zgodność z oryginałem z urzędu, a zatem poświadczenie to pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej.

------------------------------------------------
WNIOSEK
ZAŁĄCZNIK
------------------------------------------------