logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

18.02.2013r.

XXVIII Sesja Rady Gminy

W dniu  25 lutego 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 28 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 27 sesji z 28.01.2013r.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2012 oraz planu pracy GOPS na rok 2013.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie w II półroczu 2012r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia jednostek budżetowych Gminnego Przedszkola w Boruszowicach i Szkoły Podstawowej w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola w Kotach i utworzenia w jego miejscu Oddziału Zamiejscowego Gminnego Przedszkola w Tworogu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tworogu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie realizacji projektu pt. Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy, w ramach Priorytetu IX Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach, Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu oraz Szkole Podstawowej w Wojsce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/226/2012 z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krupski Młyn oraz Gminą Zbrosławice w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu polegającego na opracowaniu „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice”.

16. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

17. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

18. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

19. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

20. Wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie 28 sesji Rady Gminy Tworóg.