logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

15.03.2013r.

XXX Sesja Rady Gminy

W dniu  25 marca 2013 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 30 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 28 sesji z 25.02.2013r. i 29 nadzwyczajnej sesji z 11.03.2013r.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg na lata 2012-2017 w oparciu o dane Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tworogu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

7. Sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ z działalności ośrodka zdrowia i gabinetu rehabilitacyjnego za rok 2012.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej w 2012r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej SP ZOZ.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w 2014r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2013r.

14. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

15. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji za rok 2012.

16. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

17. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

18. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

19. Wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie 30 sesji Rady Gminy Tworóg.