logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

06.05.2013r.

XXXI Sesja Rady Gminy

W dniu  27 maja 2013 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 31 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 30 sesji z 25.03.2013r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Tworóg.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań MZKP za rok 2012.

6. Przedstawienie planu transportu zbiorowego w ramach działania MZKP.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Przedszkola w Kotach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Kotach w Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Tworogu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Gminnego Przedszkola w Boruszowicach i Szkoły Podstawowej w Boruszowicach w Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

13. Zapoznanie się ze:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu,

b) sprawozdaniem finansowym,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) informacją o stanie mienia komunalnego

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

16. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu za rok 2012.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu za rok 2012.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Tworogu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy w związku z niepokojącą sytuacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tworogu za rok 2012.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Hanusku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu rolnego położonego w Świniowicach.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Tworóg w 2013r. przyjętego Uchwałą Nr XXX/280/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 marca 2013 roku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg na II półrocze 2013r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom Gminy Tworóg.

27. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

28. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

29. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

30. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

31. Wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie 31 sesji Rady Gminy Tworóg.