logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

14.08.2013r.

XXXIV Sesja Rady Gminy

W dniu  26 sierpnia 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z:

- 31 sesji z 27.05.2013r.

- 32 nadzwyczajnej sesji z 13.06.2013r.

- 33 nadzwyczajnej sesji z 16.06.2013r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Informacja nt. problemów społecznych na terenie Gminy Tworóg, w szczególności w zakresie bezrobocia, ubóstwa, dożywiania dzieci w szkołach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz określenia zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego SP ZOZ w Tworogu.

8. Przedstawienie propozycji objęcia akcji Spółki Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wojsce.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tworogu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tworogu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Boruszowicach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wojsce.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wojsce.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

21. Informacja o problemach związanych z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tworóg.

22. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom Gminy Tworóg.

23. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2013 roku.

24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2013 roku.

25. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

26. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

27. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

28. Wnioski i zapytania.

29. Zamknięcie 34 sesji Rady Gminy Tworóg.