logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

18.09.2013r.

XXXVI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu  30 września 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z:

- 34 sesji z 26.08.2013r.

- 35 nadzwyczajnej sesji z 11.09.2013r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania inicjatyw promujących śląską kulturę.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2012.

7. Przedstawienie planów działania Posterunku Policji w Tworogu na najbliższe lata.

8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Tworóg za rok 2012.

9. Informacja w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty.

10. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację z innymi gminami projektu pn.: Wsparcie działań samorządów należących do Obszaru Funkcjonalnego „Biały Śląsk” w realizacji zadań wspólnej, zintegrowanej polityki regionalnej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Tworóg”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji za pomocą ePUAP”.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Forum Młodzieży Samorządowej na rzecz realizacji projektu: „Czym skorupka za młodu nasiąknie”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Tworogu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

24. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

25. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

26. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

27. Wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie 36 sesji Rady Gminy Tworóg.