logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

25.10.2013r.

XXXVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 4 listopada 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 38 sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 36 sesji z dnia 30.09.2013r. oraz z 37 nadzwyczajnej sesji z dnia 14.10.2013r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tworogu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Nowej Wsi Tworoskiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg.

19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.

23. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

25. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o negatywne zaopiniowanie propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego.

26. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

27. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

28. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

29. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 38 sesji Rady Gminy Tworóg.