logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

27.12.2013r.

XL Sesja Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 40 sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 39 sesji z dnia 2.12.2013r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatku wykazów niewygasających.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Wzmocnienie udziału i zaangażowania społecznego w gminie Tworóg” w ramach Programu „Obywatel dla Demokracji” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Tworogu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg-Kędzierzyn Koźle.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg na I półrocze 2014 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2014.

21. Przedstawienie planów pracy Komisji na rok 2014.

22. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

23. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

24. Wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie 40 sesji Rady Gminy Tworóg.