logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.02.2014r.

XLI Sesja Rady Gminy

W dniu 24 lutego 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 41 sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 40 sesji z dnia 30.12.2013r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2013.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS oraz planu pracy na rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tworóg na 2014 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tworóg w roku 2013.

13. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK w roku 2013 i przedstawienie planu pracy na rok 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tworóg.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Połomii.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Tworoskiej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Brynku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tworogu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Brynku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tworogu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tworogu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tworóg do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

26. Informacja radnych powiatowych z działalności w Radzie Powiatu.

27. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2013r.

28. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2013r.

29. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

30. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

31. Wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie 41 sesji Rady Gminy Tworóg.