logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

01.05.2014r.

XLIII Sesja Rady Gminy

W dniu 12 maja 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 43 sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 42 sesji z dnia 31.03.2014r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska Rady Gminy Tworóg w obronie konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

11. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z działalności Spółki w roku 2013.

12. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

13. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

14. Wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie 43 sesji Rady Gminy Tworóg.