logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

17.06.2014r.

XLIV Sesja Rady Gminy

W dniu 23 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 44 sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

I część:

- Wystąpienia posła na sejm RP Jerzego Polaczka.

II część:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 43 sesji z dnia 12.05.2014r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

6. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu.

10. Sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ z działalności ośrodka zdrowia i gabinetu rehabilitacyjnego za rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

12. Przedstawienie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu

b) sprawozdania finansowego

c) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

d) informacji o stanie mienia komunalnego

13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tworóg w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania pn.: ”Remont chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Wojska”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tworóg na lata 2014-2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Tworogu.

19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie realizacji projektu pt.: „EUREKA JA TO WIEM”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 roku.

24. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

25. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

26. Wnioski i zapytania.

27. Zamknięcie 44 sesji Rady Gminy Tworóg.