logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

12.08.2014r.

45 Sesja Rady Gminy

W dniu 25 sierpnia 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 45 sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 44 sesji z dnia 23 czerwca 2014r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tworóg.

7. Informacja o problemach społecznych w Gminie Tworóg.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia drużyn sportowych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Tworóg.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

10. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/15.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie współfinansowania zakupu samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tworogu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Tworóg.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/258/2013 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

19. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy, w tym z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2014 roku.

20. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

21. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

22. Wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie 45 sesji Rady Gminy Tworóg.

Uwaga:

- rozszerzona inf. do pkt. 10 do wglądu w pok. 103.