logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

17.10.2014r.

XLVII Sesja Rady Gminy

W dniu 27 października 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Tworóg.


1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 45 sesji z dnia 25 sierpnia 2014r. oraz 46-nadzwyczajnej z 23.09.2014r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tworóg do Lokalnej Grupy Działania „Śląski Spichlerz”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach w celu budowy miejsc postojowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych – II etap”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

20. Podjecie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania umowy wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Tworogu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Hanusku na nieruchomość w Boruszowicach.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Hanusku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Hanusku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Hanusku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Tworogu.

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Krucza w Tworogu.

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w miejscowości Hanusek.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania indywidualnych stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/283/2013 z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

31. Podjęcie uchwały w sprawie rezolucji Rady Gminy Tworóg w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender.

32. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

33. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

34. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

35. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

36. Wnioski i zapytania.

37. Zamknięcie 47 sesji Rady Gminy Tworóg.