logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.12.2014r.

III sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 29 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się III sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

I część:

Wręczenie odznaczeń PZPN i Śląskiego Związku Piłki Nożnej przez Prezesa Podokręgu PZPN w Lublińcu.


II część:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 2 sesji z dnia 10 grudnia 2014r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

 5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tworóg na 2015 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020..

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2024.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2015.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp.z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 14. Podjęcie uchwały wydania opinii do propozycji planu Aglomeracji Tworóg.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015.

 17. Przedstawienie planów pracy Komisji na rok 2015.

 18. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

 19. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 20. Wnioski i zapytania.

 21. Zamknięcie 3 sesji Rady Gminy Tworóg.