logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

17.03.2011r.

IX sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 28 marca 2011 roku o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się IX sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z VI sesji z 21 lutego 2011r.i VII – nadzwyczajnej sesji z 28 lutego 2011r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Tworóg.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji klas integracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Wojsce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Sołeckiego na rok 2011.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej za rok.

13. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Tworóg i gabinetu rehabilitacyjnego za rok 2010.

14. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

15. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

16. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

17. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

18. Wnioski i zapytania radnych.

19. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Tworóg.