logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

10.02.2015r.

IV sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 23 lutego 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się IV sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 3 sesji z dnia 29 grudnia 2014r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

 5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2014.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2014 oraz planu pracy GOPS na rok 2015.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2014.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii za rok 2014.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2015.

 16. Sprawozdanie z działalności GOK w roku 2014 i przedstawienie planu pracy na rok 2015.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Tarnowskich Gór, zawartej w projekcie „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023”.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2015r.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/416/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 23.06.2014r.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Tworogu.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/258/2013 z dnia 28.01.2013r. w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu zadań Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu zadań Komisji Komunalnej Rady Gminy Tworóg.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu zadań Komisji Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa Rady Gminy Tworóg.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu zadań Komisji Statutowej i Wpisu do Gminnej Księgi Zasług Rady Gminy Tworóg.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu zadań Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Tworóg.

 29. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

 30. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 31. Wnioski i zapytania.

 32. Zamknięcie 4 sesji Rady Gminy Tworóg.