logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

18.03.2015r.

Kontrola szamb

W miesiącach marzec/kwiecień bieżącego roku zostaną dostarczone druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków. Deklarację należy wypełnić ręcznie drukowanymi literami i dostarczyć do 7 dni od dnia doręczenia wezwania.


NIEDOPUSZCZALNE JEST WYLEWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO GRUNTU

- NA POLA IDO WŁASNYCH OGRODÓW !!!

ŚCIEKI TRUJĄ

Szambo i oczyszczalnia muszą mieć szczelne dno i ściany oraz odpowietrzenie. Ścieki bytowo-gospodarcze nie są nawozem, bo to nie tylko bakterie kałowe, ale także detergenty, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych.

Umowy oraz dowody opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych typu szambo należy przechowywać przez okres minimum 24 miesięcy iokazywać na każde wezwanie organów gminy przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Tworóg.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.Natomiast do obowiązków właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych jest udokumentowanie w formie umowy korzystanie z usług firmy posiadającej stosowne zezwolenie w tym zakresie przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W celu aktualizacji ewidencji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Tworóg posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go z powyższymi dokumentami do Urzędu Gminy Tworóg ( pokój nr 111).

W związku z powyższym w miesiącach marzec/kwiecień bieżącego roku zostaną Państwu dostarczone druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków. Deklarację należy wypełnić ręcznie drukowanymi literami i dostarczyć do 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Szczegółowych informacji udzielają: Katarzyna Razik oraz Beata Kwiecinska

Tel. kontaktowy: 285 74 93 wew. 54


DRUK ZGŁOSZENIA