logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

14.05.2015r.

Konsultacje społeczne - budowa kanalizacji

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska”. Konsultacje społeczne projektu zakończą się w dniu 8 czerwca 2015 r.


Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska wraz z niezbędną infrastrukturą w celu doprowadzenia do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym projektem.

Jednostką wdrażającą projekt odpowiedzialną za całościową realizację inwestycji jest Gmina Tworóg za pośrednictwem Urzędu Gminy w Tworogu. Po całościowej realizacji projektu powstała infrastruktura kanalizacyjna zostanie przekazana Zakładowi Usług Komunalnych w Tworogu, którego jedynym właścicielem jest Gmina Tworóg. Zakład Usług Komunalnych jest zarządcą infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tworóg. Realizacja inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska” będzie miała miejsce w m. Nowa Wieś Tworoska, gminie Tworóg w powiecie tarnogórskim województwa śląskiego.
Głównym zamierzeniem realizacji przedmiotowej inwestycji jest kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Nowej Wsi Tworoskiej w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz europejskiego. Realizacja inwestycji ma w sposób bezpośredni wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku. W ramach tego zadania będzie prowadzona racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, która ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakość życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewniona będzie szeroko pojęta podstawowa infrastruktura techniczna, w tym ochrony środowiska, która przyczyni się do osiągnięcia długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego. W wyniku realizacji projektu spodziewane jest zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki. 
Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budowę kanalizacji podciśnieniowej. Ogółem wykonanych będzie:
• około 2 km kanałów sanitarnych,
• 1 szt. przepompowni ścieków,
• 220 szt. studzienek zbiorczych

 

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu należy składać w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Gminy, 42-690 Tworóg (pokój 111 piętro I), ul. Zamkowa 16, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail:gospodarka@ug.tworog.pl) Wersja papierowa projektu jest do wglądu w pokoju 111 piętro I Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych
Konsultacje społeczne projektu zakończą się w dniu 8 czerwca 2015 r.


Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź