logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

15.05.2015r.

VII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 25 maja 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się VII sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Gminy odbytej 30 marca 2015r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

 5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z działalności Spółki za rok 2014.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej za rok 2014.

 8. Sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ z działalności ośrodka zdrowia za rok 2014.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2014.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/424/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 23.06.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tworóg na lata 2014-2019.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Tworogu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Mikołesce.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/348/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 4.11.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania indywidualnych stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rezolucji Rady Gminy Tworóg w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender.

 18. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

 19. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 20. Wnioski i zapytania.

 21. Zamknięcie 7 sesji Rady Gminy Tworóg.