logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

19.06.2015r.

VIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Gminy odbytej 25 maja 2015r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

 5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przejęcia przez Gminę Krupski Młyn zadań w zakresie włączenia do obwodów Szkoły Podstawowej w Potępie i Gimnazjum w Krupskim Młynie uczniów sołectwa Koty i przysiółków: Wesoła i Pusta Kuźnica oraz organizacji dowozu dzieci do szkół Gminy Krupski Młyn.

 7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej współdziałania w realizacji zadania własnego z zakresu dowozu dzieci do szkół.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Tworogu.

 11. Przedstawienie:

 1. Sprawozdania z wykonania budżetu

 2. Sprawozdania finansowego

 3. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

 4. Informacji o stanie mienia komunalnego

 1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Mikołesce.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic w sołectwie Połomia, Gmina Tworóg do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ich przebiegu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku.

 9. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

 10. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 11. Wnioski i zapytania.

 12. Zamknięcie 8 sesji Rady Gminy Tworóg.