logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

28.08.2015r.

X sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 31 sierpnia 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 10 sesja Rady Gminy Tworóg


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z 8 sesji Rady Gminy odbytej 29 czerwca 2015r. i 9-nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 3 sierpnia 2015r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

 5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom Gminy Tworóg

 9. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/446/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 2014r opłaty targowej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/447/2014 z dnia 27 października 2014 w sprawie opłaty od posiadania psów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na realizację zadania związanego z zabezpieczeniem teleinformatycznym – system p.k.”BAS” przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie usytuowania na terenie Gminy Tworóg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Tworóg punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXVIII/422/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia Gminy Tworóg do przyjęcia przez Gminę Krupski Młyn prowadzenia zadań związanych z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Tworóg, uczęszczających do Podstawowych w Potępie i Krupskim Młynie oraz Gimnazjum w Krupskim Młynie, dojeżdżających autobusem MPK w Świerklańcu, finansowaniem biletu na okaziciela i wynagrodzeń dla opiekunów nad dojeżdżającymi uczniami.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Gminą Tworóg w sprawie powierzenia gminie Krupski Młyn do realizacji zadania własnego Gminy Tworóg, polegającego na prowadzeniu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Potępie ul. Tarnogórska 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Gimnazjum w Krupskim Młynie ul. Dąbrowskiego 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w sołectwie Koty i przysiółkach: Wesoła, Pusta Kuźnica, należących do Gminy Tworóg.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Tworóg.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Tworóg, ul. Zamkowa).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg a Panią Gabrielą Zielonka.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg a Panią Krystyną Głogowską.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia ulic w Gminie Tworóg w sołectwach: Tworóg, Boruszowice, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Brynek, Wojska, Świniowice do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie niezadowolenia Rady Gminy Tworóg ze stanu technicznego dróg będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków, placów, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Tworóg.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie proponowanych zmian do ustawy Prawo wodne.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2016-2020.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2016-2020.

 28. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

 29. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 30. Wnioski i zapytania.

 31. Zamknięcie 10 sesji Rady Gminy Tworóg.