logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

22.10.2015r.

XII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 26 października 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XII sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 10 sesji Rady Gminy odbytej 31 sierpnia 2015r. i 11 nadzwyczajnej sesji odbytej 28 września 2015r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2016r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic w Gminie Tworóg w sołectwach: Tworóg, Boruszowice, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Brynek, Wojska, Świniowice do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze nazwy położonej w Nowej Wsi Tworoskiej nazwy ulica Jaśminowa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Tworogu nazwy ulica Skowronków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Połomii ulica Spacerowa.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/90/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 31 sierpnia 2015r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg.

20. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2015r.

21. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

22. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy:

- Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za rok 2014, złożonych przez radnych.

23. Wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie 12 sesji Rady Gminy Tworóg.