logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.11.2015r.

XIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 listopada 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 12 sesji Rady Gminy odbytej 26 października 2015r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 26.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg.

14. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

15. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

16. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 13 sesji Rady Gminy Tworóg.