logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

11.03.2016r.

XVII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 14 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 17 sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 15 sesji Rady Gminy odbytej 30.12.2015r. i 16-nadzwyczajnej sesji odbytej 29.01.2016r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tworóg.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2015.

8. Sprawozdanie z działalności GOK w roku 2015 i przedstawienie planu pracy na rok 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/127/2015 z 30.12.2015r. dotyczącej przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tworóg na 2016r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tworóg na 2016r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2015.

12. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2015 oraz przedstawienie planu pracy na rok 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Tworóg.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Połomii.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg a „TARDREW” S.C. Małgorzata i Tomasz Naporowski z siedzibą w Tworogu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2016r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji poprawionego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2024.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

22. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2015r.

23. Sprawozdania Komisji z realizacji planów pracy za rok 2015.

24. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2015r.

25. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

26. Wnioski i zapytania.

27. Zamknięcie 17 sesji Rady Gminy Tworóg.