logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.05.2016r.

XVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 maja 2016 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Tworóg.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Gminy odbytej 14.03.2016r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ z działalności ośrodka zdrowia za rok 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tworogu za rok 2015.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej za rok 2015.

9. Sprawozdanie Prezesa ZUK Sp.z o.o. z działalności spółki za rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024.

13. Przedstawienie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015,

b) sprawozdania finansowego za rok 2015,

c) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) informacji o stanie mienia komunalnego.

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójta Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tworóg.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Tworóg ul. Leśna).

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Tworóg ul. Głowackiego).

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Świniowice ul. Wiejska).

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Hanusku nazwy ulica Pogodna.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brynku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Mieszka I w Hanusku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Renarda w Tworogu a ul. Pyskowicką w Brynku.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej.

27. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.

29. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

30. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

31. Wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie 18 sesji Rady Gminy Tworóg.