logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

16.05.2011r.

Komunikat - zatrucia pszczół środkami ochrony roślin

W związku z licznymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Lublińcu przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin...


W związku z licznymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Lublińcu przypomina o konieczności przestrzegania
podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin
wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (tekst jednolity DZ.U. z
2008 r. Nr 133, poz.849 z poźn. zm.) należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:
• Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z
etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób,
aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z
przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, zobowiązani są do
prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co
najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.
• Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być
wykonywanie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków
ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
• Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się sprzętem nadziemnym, m.in.:
-jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3m/s,
- co najmniej 20 m od pasiek,
Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z
etykietą-instrukcją stosowania, albo niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania,
podlega karze grzywny (art. 107 ust. 1, pkt 24 i 31 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.).


ROLNIKU
w celu ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym by przestrzegać zasad
dobrej praktyki rolniczej
1. nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, tylko i wyłącznie
w godzinach wieczornych i po ustaniu ich lotów.
2. eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na
kwitnących roślinach( w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w
roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź
uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu
środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają
wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie
dobrej woli rolników
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych


Kierownik Oddziału
Dorota Jelonek