logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Aktualności

23.11.2016r.

XXII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 22 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 20 i 21 sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu przeciw wprowadzeniu reformy edukacji polegającej na likwidacji gimnazjów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Tworóg na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp.z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

16. Podjęcie uchwały w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji drogowych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tworóg, a Gminą Tarnowskie Góry oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Hanuska i Boruszowic.

18. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

19. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

20. Wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie 22 sesji Rady Gminy Tworóg.